RULES OF THE DIDRICHSEN ART FOUNDATION

Marie-Louise and Gunnar Didrichsen established the Didrichsen Art Foundation on 11.11.1963. The aim of the foundation is to preserve the collections and the museum building for the future generations.

 

The foundation's official name is Didrichsens konstmuseum sr – Didrichsenin taidemuseo sr. 

Rules of the foundation (in Swedish) below:

Marie-Louise & Gunnar Didrichsen, 1965. Kuva / foto / photo: Didrichsenin arkisto / Didrichsen arkiv, Didrichsen archive

STADGAR

 

§ 1

Stiftelsens namn är Didrichsens konstmuseum sr (nedan Stiftelsen), på finska Didrichsenin taidemuseo sr, stiftad av Marie-Louise och Gunnar Didrichsen, och dess hemort är Helsingfors stad.

 

§ 2

Stiftelsens ändamål är att främja konst och kännedomen därom genom

 

a) att förvärva, förvalta och upprätthålla en samling av såväl inhemsk som utländsk gammal och ny konst för museiändamål.

 

b) att upprätthålla konstmuseiverksamhet och upplåta den av arkitekt Viljo Revell ritade fastighet, som stiftelsen äger på Granö i Helsingfors, reg.nr. 76:10, för museal och övrig kulturell verksamhet eller verksamhet avsedd att införskaffa medel för stiftelsen.

 

c) att i mån av möjlighet utge understöd och stipendier till främjande av konst.

 

§ 3

Stiftelsens verksamhet är allmännyttig och bedrivs inte i syfte att uppnå ekonomisk vinst. Ett eventuellt årsöverskott används för Stiftelsens ändamål specificerade i § 2.

 

§ 4

Förvaltningen av stiftelsens egendom och skötseln av dess angelägenheter handhas av en styrelse som består av minst tre (3) och högst sju (7) personer. Till styrelsen skall väljas minst två personer som är i rätt nedstigande led till grundarna Marie-Louise och Gunnar Didrichsen förutsatt att minst två dylika står till förfogande. Styrelsen kan dock icke enbart bestå av personer i rätt nedstigande led till grundarna. Styrelsen väljer inom sig årligen en ordförande.

 

§ 5

Varje styrelseledamots mandatperiod är tre kalenderår.

 

§ 6

Stiftelsen företräds av ordföranden eller av personer namngivna av styrelsen, var för sig.

 

§ 7

Styrelsen väljer en revisor jämte en suppleant, som kan vara ett revisionssamfund. Revisorn väljs för ett räkenskapsår. Mandattiden kan i en följd uppgå till högst sju år.

 

§ 8

Stiftelsens grundares efterkommande är icke berättigade till arvode för sina uppdrag i styrelsen. Styrelsen besluter om de övriga ledamöternas arvoden. 

 

§ 9

Stiftelsens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

 

§ 10

Ändring av dessa stadgar förutsätter tre fjärdedelars majoritet i styrelsen.

 

§ 11

Upplösning av Stiftelsen kräver enhälligt beslut av samtliga styrelseledamöter.

 

Om Stiftelsen upplöses säkerställs att dess samlingar bevaras som museisamlingar av något annat rättsgiltigt samfund i Finland, vars verksamhet så långt som möjligt uppfyller Stiftelsens ändamål specificerade i § 2, samt att överföringen av museisamlingarna, fastigheten och övriga egendom görs enligt dess sista verksamma styrelses anvisningar.

OPENING HOURS
 

TUE–SUN 11–18
Closed on Mondays

See exceptions here

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER (FINNISH & SWEDISH)

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

PARTNERS

TRANSMERI%20GROUP_edited.jpg
Handelsbanken_cmyk_SYVÄTTY.jpg
TRANSMERI_LOGISTICS_LOGO_käsitellty.jp
BANMARK_syvätty.jpg
miraculos_logo_1 syvätty.jpg
Grano.jpg
HeSa cmyk.jpg
HiltonKalastajabluecmyksyvätty.jpg

DIDRICHSEN ART MUSEUM
Kuusilahdenkuja 1

00340, Helsinki, Finland

office(at)didrichsenmuseum.fi

Tel. +358 10 2193 970  

Website Design Piaf Digital

©2020 Didrichsen Art Museum