top of page

DIDRICHSENS KONSTMUSEUM SR

Stiftelsen för Didrichsens konstmuseum grundades 11.11.1963 av Marie-Louise och Gunnar Didrichsen i syfte att säkerställa konstsamlingens och fastighetens bevarande för framtiden.

 

Stiftelsens ursprungliga namn var Marie-Louise och Gunnar Didrichsens konststiftelse. Stadgarna har uppdaterats i enlighet med den nya stiftelselagen 2016 och då ändrades även stiftelsens namn till Didrichsens konstmuseum sr. Den senaste uppdateringen gjordes 2019 i samband med undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer för statsandelsmuseer.                                                                        

Marie-Louise ja Gunnar Didrichsen.jpg

Marie-Louise och Gunnar Didrichsen, 1965. Foto: Didrichsens arkiv

STADGAR

 

§ 1

Stiftelsens namn är Didrichsens konstmuseum sr (nedan Stiftelsen), på finska Didrichsenin taidemuseo sr, stiftad av Marie-Louise och Gunnar Didrichsen, och dess hemort är Helsingfors stad.

 

§ 2

Stiftelsens ändamål är att främja konst och kännedomen därom genom

 

a) att förvärva, förvalta och upprätthålla en samling av såväl inhemsk som utländsk gammal och ny konst för museiändamål.

 

b) att upprätthålla konstmuseiverksamhet och upplåta den av arkitekt Viljo Revell ritade fastighet, som stiftelsen äger på Granö i Helsingfors, reg.nr. 76:10, för museal och övrig kulturell verksamhet eller verksamhet avsedd att införskaffa medel för stiftelsen.

 

c) att i mån av möjlighet utge understöd och stipendier till främjande av konst.

 

§ 3

Stiftelsens verksamhet är allmännyttig och bedrivs inte i syfte att uppnå ekonomisk vinst. Ett eventuellt årsöverskott används för Stiftelsens ändamål specificerade i § 2.

 

§ 4

Förvaltningen av stiftelsens egendom och skötseln av dess angelägenheter handhas av en styrelse som består av minst tre (3) och högst sju (7) personer. Till styrelsen skall väljas minst två personer som är i rätt nedstigande led till grundarna Marie-Louise och Gunnar Didrichsen förutsatt att minst två dylika står till förfogande. Styrelsen kan dock icke enbart bestå av personer i rätt nedstigande led till grundarna. Styrelsen väljer inom sig årligen en ordförande.

 

§ 5

Varje styrelseledamots mandatperiod är tre kalenderår.

 

§ 6

Stiftelsen företräds av ordföranden eller av personer namngivna av styrelsen, var för sig.

 

§ 7

Styrelsen väljer en revisor jämte en suppleant, som kan vara ett revisionssamfund. Revisorn väljs för ett räkenskapsår. Mandattiden kan i en följd uppgå till högst sju år.

 

§ 8

Stiftelsens grundares efterkommande är icke berättigade till arvode för sina uppdrag i styrelsen. Styrelsen besluter om de övriga ledamöternas arvoden. 

 

§ 9

Stiftelsens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

 

§ 10

Ändring av dessa stadgar förutsätter tre fjärdedelars majoritet i styrelsen.

 

§ 11

Upplösning av Stiftelsen kräver enhälligt beslut av samtliga styrelseledamöter.

Om Stiftelsen upplöses säkerställs att dess samlingar bevaras som museisamlingar av något annat rättsgiltigt samfund i Finland, vars verksamhet så långt som möjligt uppfyller Stiftelsens ändamål specificerade i § 2, samt att överföringen av museisamlingarna, fastigheten och övriga egendom görs enligt dess sista verksamma styrelses anvisningar.

bottom of page